T-Shop nabízí

TRUTNOV OPEN AIR
"2012 - Poslové svobody (F)"

Obchodní podmínky

Uzavření smlouvy
Na základě poptávky vám pošleme kalkulaci s cenami textilu a tisku. Součástí kalkulace je přesná specifikace textilu, počty kusů textilu a základní údaje o tisku. Tyto údaje jsou po odsouhlasení závazné, jejich potvrzením kupující souhlasí s realizací zakázky. Na požadavky, které nejsou v kalkulaci uvedeny se nevztahují případné reklamace.


Platební podmínky
Po odsouhlasení objednávky zasíláme zálohovou fakturu. Teprve po uhrazení faktury (za textil nebo celkové částky – dle jednání) je zakázka zařazena do výroby. Není-li dohodnuto jinak.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za zhotovení díla na základě zaslaného nebo jinak doručeného řádného daňového dokladu (dále jen faktura). Faktura je splatná objednatelem v době od data vystavení do posledního dne splatnosti. Délka doby splatnosti faktury je určena počtem dnů ode dne jejího vystavení, dojednaných mezi smluvními stranami ve smlouvě o dílo. Cena je uváděna bez příslušné sazby DPH. Zhotovitel je oprávněn k této ceně připočítat DPH v zákonem stanovené výši. Za den úhrady faktury je považován den, kdy je příslušná částka připsána na účet zhotovitele.

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka teprve zaplacením celé kupní ceny a případných souvisejících nákladů.


Podklady pro tisk
CRYSTAL PRODUCTIONS neručí za nesprávně dodanou grafiku, avšak je povinen upozornit na špatnou kvalitu dodaných podkladů. Předlohy pro tisk preferujeme ve vektorech (křivkách).  V případě rastrových předloh vyžadujeme rozlišení 300 dpi při velikosti 1:1. Bližší údaje najdete na našich stránkách www.crystalprod.cz/new v sekci textil/specifikace.

Při požadavku na přesné dodržení barevnosti tisku pošlete čísla PANTONE vzorník Solid Coated, v opačném případě použijeme nejbližší barvu podle předlohy k tisku. Při požadavku na specifické umístění tisku pošlete náhled. Pokud vyžadujete tiskové efekty, nebo máte specifické požadavky na charakter tisku, informujte nás o tom. Při použití vlastního textilu nás informujte o případném atypickém materiálovém složení a o počtech kusů od velikosti.


Korektury
Na korekturu posíláme ilustrativní náhledy k odsouhlasení. V nich jsou uvedeny velikosti a umístění tisku a v případě, že jsou zadavatelem uvedeny, tak i použité PANTONE barvy dle vzorníku Solid Coated. Tyto údaje jsou závazné. Na vyžádání zašleme fotografii prvního tisku. Odsouhlasení korektury je směrodatné a závazné pro výslednou podobu zakázky.


Autorská práva
Neneseme odpovědnost za případné porušení autorských práv při reprodukci z dodaných předloh.


Tisk
Při tisku může dojít vlivem nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností ke znehodnocení textilu max. ve 3 %. Pokud vyžadujete přesné počty textilu, je nutné počítat s touto tolerancí a dodat o 3 % textilu navíc. V případě vzniku zmetku zničený textil nenahrazujeme, ale odečítáme z celkové ceny. Při dodání vlastního textilu je nutné počítat s tolerancí možného náhodného znehodnocení při tisku a objednat si o 3 % textilu navíc.


Termíny
Standardní termíny dodání jsou 10–14 dní. U velkoobjemových zakázek s přesným datem dodání (festivaly, složité zakázky), s vámi dostatečně s předstihem dohodneme termín dodání grafiky a objednání materiálu. Tento termín je závazný a musí být dodržen, ať nedojde k časovému posunu a ohrožení dalších po sobě jdoucích zakázek. U textilu šitého na zakázku a dalších specifických zakázek určíme termín rovněž po společné domluvě.

Dodací lhůty a jiné lhůty vztahující se k termínu dodání zboží nejsou závazné, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud vyžadujete přesné datum dodání informujte nás o tom, termín vám potvrdíme podle daných možností.


Přeprava
Objednané zboží může být posláno spedicí, vyzvednuto osobně, nebo po domluvě můžeme zboží přivést na místo osobně. Objednané zboží bude dodáno na dodací adresu uvedenou v objednávce. Na písemné vyžádání může být zboží odesláno na jiné místo určení. Dodávky zboží jsou uskutečňovány vybraným přepravcem, náklady na dopravu hradí kupující. Škody na zboží, případné ztráty a čas doručení zboží přechází na smluvního přepravce okamžikem převzetí zboží.


Reklamace
Při zjištění vad na dodaném zboží vyžadujeme oznámení, jejich specifikaci a případnou fotodokumentaci. Důvod reklamace nebude uznán, pokud byl zákazník seznámen s tiskovým rizikem u problémové grafiky, nebo při nedodržení grafických postupů. Pokud bylo zboží dodané více jak před 7 dny, nebude reklamace uznána. To se netýká skrytých vad. Drobné odchylky ve velikostech a barvách textilu uvedené v katalozích na internetu nejsou důvodem pro uplatnění nároků z titulu vady zboží. Menší odchylky od rastrových plnobarevných předloh nemohou být z důvodu použité technologie důvodem reklamace.

Při uznání reklamace bude po dohodě zakázka opravena, bude realizována náhradní dodávka nebo dojde k vrácení provedené platby. Náklady na přepravu při vrácení zboží hradí prodávající, pokud je důvodem vadná dodávka.


Doobjednání zboží
Při doobjednání textilu nepočítáme znovu přípravu pro tisk a filmy. Minimální náklad doobjednání je 20 ks.


Medializace
Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší zakázky formou reference našich služeb, informujte nás o tom.


Domů  |  Novinky  |  FAQ  |  Rychlá objednávka  |  Mapa stránek  |  Kontakt